Školské výpočtové strediská

v znení zákona 596/2003 Z.z. (o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) §14 odst 2. sú zriadené na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Hlavným zameraním odboru je vývoj a prevádzka aplikácií pre zber a spracovanie informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do právnej kompetencie rezortu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže na regionálnej úrovni a vzdelávanie zamestnancov školstva v oblasti IKT. Úlohy s celoslovenskou pôsobnosťou sa realizujú v jednotlivých oddeleniach ŠVS za príslušné spádové oblasti.

Vývoj a správa aplikácií

ŠVS vyvíjajú (web)aplikácie pre projekty Testovanie 9, Maturity, Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ, Mapa regionálneho školstva a Školské jedálne. Vlastné webaplikácie sú použité aj pri zberoch EduZber, Výkaz k správe o hospodárení, Výkaz práca a mzdy Škol 1-04 a Vzdelávacie poukazy.

Vzdelávacie programy

ŠVS poskytujú inovačné vzdelávacie programy s oprávnením MŠVVaM SR.

Regionálne školstvo

ŠVS pôsobia v oblasti regionálneho školstva ďalšími činnosťami ako Vykonávacie strediská zmluvy Microsoft Select a uzly vysokorýchlostnej akademickej siete Sanet.