Vzdelávanie

CVTI SR – Školské výpočtové strediská sú v školskom roku 2023/2024 poskytovateľom inovačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Inovačné vzdelávania vykonávame na základe oprávnenia MŠVVaM SR pod číslom 6/2019-IV.

Inovačné vzdelávacie programy

Inovačné vzdelávania sú určené pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva. Všetky inovačné vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín. Vzdelávania sú realizované kombinovanou formou, časť vzdelávania je prezenčná a časť vzdelávania dištančná. Prezenčné vzdelávania realizujeme aj formou priameho prenosu (on-line) prostredníctvom platformy MS Teams v popoludnajších hodinách. Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou vymenovanou štatutárnym orgánom poskytovateľa.

Na vzdelávanie sa pedagogický zamestnanec prihlasuje vyplnením prihlášky. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Podpísanú prihlášku na vzdelávanie zašlite na príslušné ŠVS kde chcete absolvovať vzdelávanie.

Prihláška na inovačné vzdelávanie vo formáte PDF.

Časová dotácia a termíny vzdelávaní:

Hodnotenie uskutočnených inovačných vzdelávaní. Povinnosť poskytovateľa podľa §69 odst. 1 písmeno d) zákona 138/2019 Zz.

Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023

Ostatné vzdelávania a prihlášky

Vzdelávania su určené pre všetkých zamestancov školstva.

  • Na vzdelávania sa hláste do svojho spádového ŠVS.
  • Riaďte sa pokynmi uvedenými na záložke príslušného ŠVS. Medzi ŠVS môžu byť rozdiely v organizovaní vzdelávaní.
  • Jednotlivé ŠVS ponúkajú rôzne druhy vzdelávaní. Ponuku spolu s obsahom vzdelávania si pozrite na záložke príslušného ŠVS.
  • Na prihlásenie použite len prihlášku vystavenú pri príslušnom ŠVS.
  • Prihlášky zasielajte poštou alebo emailom na adresu uvedenú v prihláške príslušného ŠVS. Kontakty na zodpovedných zamestnancov sú taktiež uvedené v prihláškach.
  • Vzdelávanie sa vykonáva v priestoroch ŠVS. Adresy môžete nájsť na tejto stránke alebo v prihláškach.
  • Cestovné, stravné a ubytovanie si hradia sami účastníci. Stravovanie nie je zabezpečené.