Vzdelávací poukaz podľa zákona č.597/2003 Z.z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy“. Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy, stredné školy a školské zariadenia (poskytovatelia). Pod záujmovým vzdelávaním sa rozumie pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov základných a stredných škôl v rozsahu najmenej 80 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi.

Školské výpočtové strediská participujú na zabezpečení financovania záujmového vzdelávania, ktoré sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z.z. §7 ods. 8 zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 §9 z 10. decembra 2008. Hlavnou úlohou je tvorba a zabezpečenie prevádzky programového vybavenia pre podporu administrácie kolobehu vzdelávacích poukazov jednak formou samostatných aplikácií a jednak formou web portálu.

ŠVS Bratislava prevádzkuje portálové riešenie zberu údajov pre financovanie vzdelávacích poukazov na školách. Súčasťou riešenia sú rôzne elektronické a tlačové výstupy, sledovanie stavu zaslaných údajov a pomocné sumarizačné tabuľky pre potreby zúčastnených riadiacich organizácií. Portál a všetky ďalšie potebné informácie nájdete na adrese www.poukazy.sk.

CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica projekt Vzdelávacie poukazy programom Vzdelávacie poukazy pre školský rok 2024/2025 už nepodporuje.

Mgr. Martin Gráč
martin.grac@svsbb.sk
CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica
Tajovského 25